کلاس و دوره ها

شروع کلاس و دوره ها از

پایه تا پیشرفته

یوگا، در کتاب شاندیلیوپانیشاد (Shandilyopanishad)، این‌گونه تعریف شده‌است: «یوگا عبارت است از کنترل امواج ذهنی.» از طرف دیگر می‌توان یوگا را به معنای نظاره کردن و دیدن، در نظر گرفت که در نتیجه یوگا علم نظاره خود و خودشناسی است. بدین ترتیب غایت این دانش آشکار می‌شود. یعنی واقع شدن در طبیعت اصیل خویش و شکافتن تمامی پوشش های نفسانی. بر همین اساس در باگاواد گیتا (Bhagavad gita) اوج یوگا، رویت ذات درونی از طریق ذهن پاک و خالص شده توصیف شده‌است، و سرانجام یوگا را به معنی «وصل و یکی شدن» نیز ترجمه کرده‌اند که در آن صورت غرض از انجام تمرینات یوگا آشکار و هویدا می‌شود. به این معنا، یوگا عبارت است از عملکرد هماهنگ قوای فردی و اتحاد قوای ذهنی (Chitta shakti) با قوای حیاتی بدن و حواس (Prana shakti) که منجر به تلخیص انرژی، توسعه آگاهی و در نهایت اتحاد با آگاهی متعال خواهد شد؛ بنابراین تصور، در رودرایا مالاتانترا (Rudrayamatantra) گفته شده: «یک یوگی، فقط در اتحاد با آگاهی متعال، به تجربه یوگا نایل می‌گردد.» بدین ترتیب هر کدام از معانی واژه یوگا، قسمتی از این معرفت عمیق باطنی را آشکار می‌سازد و اختلاف ذاتی در میان آن‌ها دیده نمی‌شود.

تمرینات پایه

freshers-workshop-event

گروهی ابتدایی

آبان ۸ @ ۹:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ

تمرینات میان دوره ای

intermediate-workshop-featured

گروهی عادی

آبان ۱۳ @ ۹:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

تمرینات پیشرفته

advanced-workshop-featured

گروهی پیشرفته

آبان ۸ @ ۹:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

تخفیف ویژه برای

یوگای کودکان

یوگا تعریفی از یک گروه محدودی از تمرینات یا حالت معینی نیست، بلکه بیشتر اشاره به مجموعه‌ای از فنون، از ساده تا بسیار پیشرفته، و احوال باطنی مختلف و در واقع یک سیر و سلوک کامل دارد.

  • عملکرد قلب را بهبود می بخشد
  • الگوی خواب منظم ایجاد میکند
  • به تعادل ذهن کمک می کند

کلاس کودکان

آبان ۱۳ @ ۹:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

ما متفاوت هستیم

کلاسهای جایگزین

هر کدام از این خردمندان، جنبه‌هایی خاص از این معرفت گسترده را مورد توجه قرار داده، براساس آن تعریفی ارائه کرده‌اند. البته این تعاریف از هم بیگانه نیستند. آن‌ها تماماً در حول خودشناسی و بالا بردن توان فردی و توسعه آگاهی متمرکز می‌باشند؛ ولی برخی روش این علم و بعضی غرض از اجرای این فنون و گروهی نیز غایت این تعالیم را توصیف و تشریح کرده‌اند؛ بنابراین برای درک بهتر از این معرفت گسترده و نه چندان روشن، مطلوبتر آن است که این تعابیر مختلف را در کنار هم گذاشته و از همه آن‌ها بهره ببریم.

outdoor-yoga-featured

یوگا محیط باز

آبان ۹ @ ۹:۰۰ ق.ظ - ۶:۰۰ ب.ظ

meditation-workshop-featured

کلاس مدیتیشن

آبان ۱۳ @ ۹:۰۰ ق.ظ - ۵:۰۰ ب.ظ